【GFD-001】想要让像家一样天真无邪的感觉 あまね弥生作品新番车牌

【GFD-001】想要让像家一样天真无邪的感觉 あまね弥生作品新番车牌

在土不朽;流脂日久,变为琥珀,宜其可以辟谷延龄。 叶微圆而尖,面青背白,有纹。

【主治】肺气上喘,兼咳嗽。时珍曰∶肤木即木,东南山原甚多。

宗曰∶有实热者宜食之。 木之老者为人形,亦呼为灵枫,盖瘤瘿也。

盐麸、五倍先走肾、肝,有救水之功。【修治】大明曰∶入药并炙用。

用茱萸、木香等分,煎汤饮之愈。盖手少阴君火、厥阴相火,与命门同气者也。

红用生姜、白用米汤下。 【集解】《神农食经》曰∶荼茗生益州及山陵道旁。

Leave a Reply